Laz kültürü ve Lazca ile ilgili yapılan akademik çalışmalar 2000’li yıllarda başlamıştır. Günümüzde yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. Laz Enstitüsü talep edildiği takdirde akademik çalışmalara gereken desteği vermektedir.

Bazı akademik çalışmalar;

1 – TANJU GÜRPINAR (2000) The dialect of Pazar Laz and its case system –
Pazar Lazca’sı ve bu lehçede adların durum ekleri

2 – İSMAİL AVCI (2002) Lazlarda sosyokültürel değişim –
Socio-cultural change in Laz

3 – BETÜL EMGİN (2009) Finiteness and complementation patterns in pazar Laz – Pazar Lazcası’nda çekimlilik ve yan tümce yapıları

4 – NİLÜFER TAŞKIN (2011) Representing and Performing Laz identity ‘This is not a rebel song! – Laz Kimliğinin Temsili ve Performansı: “Bu bir isyan şarkısı değil!

5 – ÖMER FARUK DEMİROK (2013) AGREE as a unidirectional operation: Evidence from Laz – Tek yönlü bir işlem olarak UY (AGREE) modeli: Lazca’dan kanıt

6 – ÖMER EREN (2016) Spatial prefixes of Pazar Laz: A nano-syntactic approach
Pazar Lazcası’nın yön önekleri: Nano-sözdizimsel bir yaklaşım

7 – ONUR KAHVECİ (2018) Laz Müziği: Yerel Pratikler, Piyasa ve Yeniden İnşa

8 – AUDREY LYNN RICHARDSON (2019) Developing a talking dictionary for a morphologically complex language: The case of Laz Morfolojik olarak kompleks bir dil için konuşan sözlük geliştirme süreci: Lazca

9 – GÜLŞAH TÜRK (2019) Language ideologies of Lazuri speakers in Turkey – Türkiye’de Lazca konuşanların dil ideolojileri

10 – ERKAN SARAL (2019) Ardeşen yöresi müzik kültüründe söyleme biçimleri – The singing styles of Ardeşen region in music culture

11 – ÖZLEM ŞENDENİZ 2019 Sanal mekânda araçsallaştırılmış kimlik ve bellek: Lazca örneği – Mediated identity and memories in virtual spaces: The case of Lazish