Akademik Çalışmalar

Laz kültürü ve Lazca ile ilgili yapılan akademik çalışmalar 2000’li yıllarda başlamıştır. Günümüzde yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. Laz Enstitüsü talep edildiği takdirde akademik çalışmalara gereken desteği vermektedir.

Bazı akademik çalışmalar;

1 – TANJU GÜRPINAR (2000) The dialect of Pazar Laz and its case system –
Pazar Lazca’sı ve bu lehçede adların durum ekleri

2 – İSMAİL AVCI (2002) Lazlarda sosyokültürel değişim –
Socio-cultural change in Laz

3 – BETÜL EMGİN (2009) Finiteness and complementation patterns in pazar Laz – Pazar Lazcası’nda çekimlilik ve yan tümce yapıları

4 – NİLÜFER TAŞKIN (2011) Representing and Performing Laz identity ‘This is not a rebel song! – Laz Kimliğinin Temsili ve Performansı: “Bu bir isyan şarkısı değil!

5 – ÖMER FARUK DEMİROK (2013) AGREE as a unidirectional operation: Evidence from Laz – Tek yönlü bir işlem olarak UY (AGREE) modeli: Lazca’dan kanıt

6 – ÖMER EREN (2016) Spatial prefixes of Pazar Laz: A nano-syntactic approach
Pazar Lazcası’nın yön önekleri: Nano-sözdizimsel bir yaklaşım

7 – ONUR KAHVECİ (2018) Laz Müziği: Yerel Pratikler, Piyasa ve Yeniden İnşa

8 – AUDREY LYNN RICHARDSON (2019) Developing a talking dictionary for a morphologically complex language: The case of Laz Morfolojik olarak kompleks bir dil için konuşan sözlük geliştirme süreci: Lazca

9 – GÜLŞAH TÜRK (2019) Language ideologies of Lazuri speakers in Turkey – Türkiye’de Lazca konuşanların dil ideolojileri

10 – ERKAN SARAL (2019) Ardeşen yöresi müzik kültüründe söyleme biçimleri – The singing styles of Ardeşen region in music culture

11 – ÖZLEM ŞENDENİZ 2019 Sanal mekânda araçsallaştırılmış kimlik ve bellek: Lazca örneği – Mediated identity and memories in virtual spaces: The case of Lazish