Skidalaşen ma-na mançen kaebzdi, ma ham dunyas em dunyaş derdi var bzdi.