KVKK

LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ Veri Tabanı Kapsamında Kişisel Verilerinin İşlenmesi ile İlgili Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ, eğitim başvuruları, webinar başvuruları, e-bülten abonelikleri, festival başvurusu, yayın talebi, Bilgi Yönetim Sistemi aboneliği, hibe başvuruları ve diğer etkinlikleri için bizimle paylaşmış olduğunuz size ait her türlü kişisel veriyi KVKK’ya uygun olarak işleyerek, muhafaza etmektedir. LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ her bir etkinliği için o amaca en uygun asgari kişisel veriyi talep etme prensibine riayet eder.

LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ ile yukarıdaki bağlamlarda paylaşmış olduğunuz veriler, KVKK çerçevesinde şu amaçlar için kullanılacaktır:

a.   Sizinle iletişim kurmak, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

b.   Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek,

c.   LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ faaliyetlerinin katılımcıları, e-bülten aboneliği ve web sitesi kullanıcılarının memnuniyetini artırmak amacıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

d.   Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel bilgilerinizin yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak kullanılacağını ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını sizlere bildirmek isteriz. Bununla birlikte Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin aşağıdaki haklara sahip olduğunu hatırlatırız:

a.   Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h.   kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için “laz.enstitu@lazenstitu.com” adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz takdirde, “laz.enstitu@lazenstitu.com” adresine bildirerek kişisel verilerinizin veritabanımızdan silinmesini talep edebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIM ONAYI

LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ ‘NİN YUKARIDA YER ALAN, KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASINI OKUDUM,  ANLADIM VE ONAYLIYORUM.