Laz Enstitüsü Tüzüğü

LAZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin adı ve kuruluşu

Derneğin adı Laz Enstitüsü Derneği’dir. Bu dernek aynı zamanda Laz Enstitüsü adıyla anılır. Ayrıca Laz institute ve Lazuri Enstitu adları da kullanılır.

Madde 2- Merkez ve şubeler

Laz Enstitüsü’nün merkezi İstanbul’dadır. Şubeleri yoktur. Şube açma kararı yönetim kurulunun önerisi ile genel kurul tarafından değerlendirilir. Şubelerin açılması hâlinde her şube idari ve iktisadi faaliyetlerini Laz Enstitüsü yönetim kuruluna bağlı olarak gerçekleştirir. Çalışma esaslarının belirlenmesinde yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 3- Amaç

Laz halkının dilini (Lazca ve Megrelce) ve bütün kültür öğelerini: tarihini, masallarını, destanlarını, edebiyatını, folklorunu, inançlarını ve değer yargılarını; coğrafya, etnografya ve arkeolojilerini; mimari anlayış ve uygulamalarını; gelenek ve göreneklerini; el sanatlarını; geçim kaynaklarını ve üretim şekillerini; aile ve öbür sosyal yapılarını; tabiat ve çevre anlayışlarını ve bu konudaki davranış şekillerini; öbür halklarla ilişkilerini, etkileşimlerini, birlikte yaşama konusundaki bilinç ve pratiğini; insan ve hayvan hakları anlayışlarını; bilim ve teknoloji ile olan ilgilerini ve bunları kullanma alışkanlıklarını; her türlü tüketim anlayışlarını; eğitim, spor ve sanata olan yakınlıklarını; dünya gerçekleri ve çağdaşlık anlayışlarını; çevreyi ve tabiatı bozmama, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma konularına olan yaklaşımlarını; cemiyetin esasının kadın olduğu gerçeğine olan yakınlığını, kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara pozitif ayrımcılık bilincini; geleneksel Laz mutfağını; Laz imecelerini ve dayanışma alışkanlıklarını; Laz kültürü ile ilgili öbür bütün alanları incelemek, araştırmak ve tanıtmak bütün bunları geliştirmek için projeler üretmek ve bu projelerin uygulanması için çaba göstermek.

Madde 4- Faaliyet konuları

Laz Enstitüsü 3. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda çalışmalarda bulunur.

4.1) Laz dili ve kültürü ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, akademisyenler ve bilim çevreleri ile işbirliği yapmak. Bu alanda tek başına veya ortak projeler yapmak ve projelere ortak olmak, yeni projeler üretilmesini teşvik etmek, akademisyenleri ve araştırmacıları desteklemek.

 4.2) Laz dili ve kültürü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bulunan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap, bülten, broşür gibi yayınlar çıkarmak. Kütüphane kurmak.

4.3) Laz dilini (Lazca ve Megrelce), edebiyatını, tarihini, sosyolojisini ve kültürünün öbür bütün öğelerini tüm yönleri ile araştırmak, derlemek, yazılı, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına almak ve yayınlamak.

4.4) Laz kültürü ile ilgili filimler veya belgesel filmlerin çekmek ve yayımlamak.

4.5) Eğitim ve sanat değeri olan filmlerin ve çizgi filmlerin Lazca dublajlarını yapmak ve yayımlamak.

4.6) Lazca tiyatro oyunlarının yazılmasını teşvik etmek ve Lazca tiyatro oyunları sahnelemek.

4.7) Her türlü yayın teknolojileri yoluyla Lazca radyo ve televizyon programları yapmak ve yayımlamak. Bu alanda Lazca yayın yapmak isteyen medya kuruluşları ile işbirliği yapmak.

4.8) Lazca gazete, kitap, broşür, dergi yayınlamak.

4.9) İnsanları Lazca öğrenme, Lazca konuşma, Lazca okuma ve yazma konusunda teşvik etmek. Bu amaçla atölye ve kurslar açmak, paneller ve konferanslar düzenlemek, sergiler açmak ve Lazca yayınlar yapmak.

4.10) Lazca öğretim ve eğitim verecek öğretmen ve öğretim görevlisi yetiştirilmesi için çaba harcamak. İlgili kurumlarla işbirliği yapmak.

4.11) Lazca ders programları hazırlamak, geliştirmek ve okullarda Lazca eğitim vermek için ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

4.12) Lazca eğitiminde ihtiyaç duyulabilecek her türlü ders kitabı, yardımcı ders kitabı ve öbür materyalleri hazırlamak, ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

4.13) Laz ve Megrel dilleri ile öbür kardeş dillerin kendi tabii yapılarını, ortak özelliklerini, lehçe, ağız ve şivelerini, gramer yapılarını… ve bunların uygulama örneklerinin araştırılması ve yayınlanması.

4.14) Laz müziğini, enstrümanlarını, halk danslarını ve el sanatlarını, Laz mutfağını, Laz imecelerini araştırmak ve öğretilmesi için kurslar açmak. iktisadi değer kazanması için çaba harcamak. Bu alanlarda araştırma yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

4.15) Tabii çevrenin korunması,ekolojikyaşamın devamı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi ile geleneksel organik Laz tarımı ve hayvancılığı konularında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak için çaba harcamak. Çevre ve ekoloji ile ilgili problemlerin çözümü için projeler üretmek. İşbirliği yapmak.

4.16) Var olan geçim kaynaklarına alternatif olabilecek, iktisadi değeri yüksek, tabiatı ve toprağın verimliliğini bozmayan tarımsal faaliyetler konusunda araştırma yapmak, projeler üretmek, uygulanması için çaba göstermek.

4.17) Laz kadınlarının yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olacak, sosyal yaşamdaki etkinliklerini güçlendirecek projeler üretmek, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

 4.18) Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ormanları, çeşitli endemik bitkileri ve çevreye özgü hayvanların korunması için araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve yayınlamak, uygulanması için çaba göstermek.

 4.19) Gerek denizde gerekse her ölçekteki akarsu ve göllerde yetişen su ürünlerinin ve suların tabii mecralarının korunması gereği konusunda yayınlar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulanması için çaba göstermek.

 4.20) Gelenekli Laz mutfağını ve Laz imecelerini incelemek, araştırmak ve tanıtıcı çalışmalar yapmak.

4.21) Lazların yaşadığı yörelere ait deniz, dağ, yayla ve diğer doğal güzellikleri ile tarihi eserleri tanıtıcı turizm çalışmaları yapmak; bunların evrensel boyutlara taşınması için çaba göstermek.

Madde 5- Çalışma biçimi

Laz Enstitüsü amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için;

5.1) Kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, açık oturumlar, forumlar, sergiler, kurslar ve benzer etkinlikler düzenler; kitapçık, rapor, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; yazılı ve görüntülü her türlü basın ve yayın araçlarından yararlanır; ses ve görüntü alıcı ve kaydedici her türlü araç ve gereçlerden yararlanır. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen ulusal ve uluslararası sergi fuar ve kongrelere katılır. Ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenler. Okul açar. Her türlü tekniği kullanarak radyo ve televizyon açar ve yayınlar yapar. Radyo ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Lazca yayınlar yapar. Laz Kültürüne önemli hizmetlerde bulunmuş olanlara şilt ve plaket vererek şereflendirir.

5.2) Amaç ve faaliyet alanlarıyla ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanlarını değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir ve kiraya verir.

5.3) Yardım toplama kanunu gereği yardımlar ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir; şartlı veya şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

5.4) Amaç ve faaliyetlerine uygun olmak üzere her türlü sendikalardan ve mesleki kuruluşlardan, mahalli yönetimlerden, vakıflardan, bakanlıların verdiği fon ve her türlü ödemelerden, Avrupa birliği fonlarından ve yurt dışındaki yardım kuruluşlarından maddi yardım kabul edebilir.

5.5) Amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerleri satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir ve başka her türlü tasarrufta bulunabilir; borçlanabilir ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli her tür faaliyeti, işi ve işlemi yapabilir.

5.6) Laz Enstitüsüne maddi ve manevi katkıda bulunabilecek yeni üyeler kaydeder; üyelerini Laz Enstitüsü amaç ve faaliyetleri doğrultusunda bilgilendirir. Üyeleri arasında beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, festival, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlar.

5.7) Gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

5.8) Gerek görülmesi durumunda 5072 sayılı dernekler ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

5.9) Laz Enstitüsünün amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda öbür dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Madde 6- Üye olma şartları

Laz Enstitüsüne asıl üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

6.1) Gerçek kişiler:

Laz Kültürüne yararlı çalışmalarla bulunmuş olanlar ile Laz Enstitüsüne maddi ve manevi her türlü katkıda bulunabilecek durumdaki, on sekiz yaşını bitirmiş medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olan vatandaşlar ve belirtilen özelliklere haiz olup Türkiye’de oturma hakkı olan yabancı uyruklular üye olabilirler.

6.2) Tüzel kişiler:

6.2.1) Laz kültürü ile ilgili kürsüsü, enstitüsü ve bölümü bulunan üniversiteler ile yüksekokullar.

6.2.2) Laz kültürü ile ilgili çalışma alanları olan ve çalışmalarıyla Laz Kültürüne faydalı olabileceğine yönetim kurulunca kanaat getirilen sivil toplum kuruluşları.

Madde 7- Üyelik çeşitleri

a) Şeref üyesi:

Laz Enstitüsünün amacı ve faaliyet konuları doğrultusunda çalışmaları olduğu belirlenen vatandaşlar ve yabancı uyruklular şeref üyesi olabilirler.

Şeref üyeliği için başvuruları yönetim kurulu değerlendirir ve genel kurulda onaylanır. Şeref üyeleri genel kurula katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Şeref üyelerinin aidat ödemeleri mecburi değildir, ancak Laz Enstitüsü faaliyetlerinden ve asıl üyelere tanınan olanaklardan yararlanırlar.

b) Fahri üye:

Laz Enstitüsünün amacı ve faaliyet konuları doğrultusunda çalışmak ve katkılarda bulunmak isteyen, yüz kızartıcı suç işlememiş gerçek kişiler fahri üye olabilir.

Fahri üyelik, iki asıl üyenin önerisi ve fahri üye olmak isteyenin başvurusu üzerine yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Fahri üyeler, Laz Enstitüsünün çalışma ve organizasyonunda görev alabilirler, genel kurula katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

Fahri üyeler aidat ödemek zorunda değildirler.

c)Akademik üyelik:

Laz Enstitüsünün amaç ve faaliyet konuları doğrultusundaki çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen, üniversite öğretim görevlileri ve üniversitede okuyup Laz kültürüne yakın ilgi duyan öğrenciler akademik üye olabilirler.

Akademik üyelik, başvurunun Yönetim kurulunca kabul edilmesiyle gerçekleşir.

Akademik üyeler Laz Enstitüsünün düzenlediği faaliyetlere katılabilirler, aidat ödemek zorunda değildirler, Genel Kurula katılsalar bile oy kullanamazlar.

Öğrencilerin üyelikleri, her hangi bir şekilde öğrenciliklerinin bitmesiyle bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer.

d) Geçici üyelik:

Yönetim kurulu, üyelik için başvuruda bulunan kişiye geçici üyelik statüsü verebilir.

Geçici üyeler Laz Enstitüsünün çalışmalarına katılırlar ancak Genel kurulda oy kullanamazlar.

Yönetim kurulu geçici üyenin çalışmalarını değerlendirir, en geç bir (1) yıl içerisinde başvuru sahibinin asıl üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Verilen karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Madde 8- Üyelik işlemleri

Laz Enstitüsü üyeliği için gereken işlemler aşağıdaki gibidir.

8.1) Laz Enstitüsü üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişi adayları, Laz Enstitüsünün amaç ve çalışma konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarını içerdiklerini belirten üyelik formunu doldurup Laz Enstitüsü yönetim kurulu başkanlığına sunarlar.

8.2) Laz Enstitüsü yönetim kurulu, üyeleri veya kuracağı bir heyet aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul edilenlere bildirir.

8.3) Adayın üyeliğinin kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödemesi tamamı ile yıllık ödeme alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Laz Enstitüsü üyeliği kazanılamaz.

Madde 9- Üyelerin yükümlülükleri

Üyeler ödenti vermek, Laz Enstitüsü düzenine uymak ve bu enstitüye sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, Laz Enstitüsünün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici veya amacının dışına yönlendirmek gibi davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Yönetim kurulunun yazılı izni olmadan Laz Enstitüsü adına hiç kimse eylem ve açıklamada bulunamaz.

Madde 10- Üyeliğin sona ermesi

Laz Enstitüsü üyeliği aşağıda belirtilen durumlarda sona erer.

10.1) Laz Enstitüsüne üye olma hakkını yitirme veya Laz Enstitüsü ana tüzüğüne aykırı hareketten dolayı üyelikten çıkarılma,

10.2) Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan yitirme,

10.3) Üst üste iki (2) yıl yıllık ödenti yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle genel kurula katılma hakkını yitirmesi,

10.4) Her türlü davranışlarıyla Laz Enstitüsünün ahlak, gelenek ve ilkelerine uymamak ve Laz Enstitüsünün itibarını zedelemek; Laz Enstitüsünün amaçlarına ve etik ilkelerine aykırı hareket etmek; Laz Enstitüsünden yetki almaksızın onu yükümlülük ve borç altına sokmak veya hakkında olumsuz beyanatlarda bulunmak hâllerinde yönetim kurulunun üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Dernekler kanununda sayılan fiiller ve suçlar ile Türk ceza kanununda sayılan yüz kızartıcı suçlar sebebiyle hakkında bir mahkûmiyet kararı verilen üyenin Laz Enstitüsü üyeliği, bir karara gerek duymaksızın düşer.

Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar, Laz Enstitüsünün mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Madde 11- Üyeliğin sona ermesi işlemleri ve itiraz

Laz Enstitüsü yönetim kurulu, üye hakkında gereken inceleme ve araştırma yaptıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli olarak yapılan üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile verir ve üyeye yazılı olarak bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulda kabul edilmemesi durumunda yönetim kurulu üyenin kaydını siler.

Üyenin, genel kurul kararına karşı bir (1) ay içinde ve her hâlde üç (3) ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteme hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan veya üyeliği sona eren üyenin bütün ödenti borçları ödenmediği takdirde yönetim kurulu yasal yollara başvurabilir.

Madde 12- Laz Enstitüsünün organları

Laz enstitüsünün organları aşağıda gösterildiği gibidir.

13.1) Genel kurul

13.2) Yönetim kurulu

13.3) Denetleme kurulu

Laz Enstitüsü yardımcı organları

13.4) Kültürel danışma kurulu

13.5) Akademik danışma kurulu

Madde 13- Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı

Genel Kurul, Laz Enstitüsünün en yetkili karar organı olup; kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul bu tüzükte belirlenen zamanlarda olağan ve Tüzüğün 17. Maddesinde yazılı hâllerde olağanüstü toplanır.

Genel kurul, olağan olarak iki (2) yılda bir Nisan ayında; genel kurula katılma hakkına sahip asıl üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Laz Enstitüsü merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun alacağı karara göre öbür bir yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

Genel kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 14- Genel kurul çağrı yöntemleri

Genel kurulun toplantıya çağrılmasında şu yöntemler uygulanır.

14.1) Yönetim kurulu, Laz Enstitüsü üyeleri çizelgesini tespit eder ve bütün ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı tarihi günü dâhil borçlarını ödemedikleri takdirde, Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2) Genel kurula katılacak üyeler, her türlü elektronik posta yolu, posta veya gazete ilanı aracılığı ile en az on beş (15) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bildirmek suretiyle toplantıya çağrılırlar.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre sekiz günden az ve bir aydan fazla olamaz.

14.3) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı yönetim kurulu ile denetleme kurulu asıl üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

14.4) Toplantı, yetersayısının sağlanamaması sebebi dışında başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde en az on beş(15) gün önceden geri bırakılma sebepleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, ilk duyurunun yapıldığı yöntemle üyelere bildirilir.

Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması mecburidir.

14.5) Genel kurul toplantısı bir defadan çok geri bırakılamaz.

Madde 15- Genel kurul toplantı ilkeleri

Genel kurul toplantılarında aşağıda belirtilen ilkeler uygulanır.

15.1) Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen Genel kurul üye çizelgesindeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter ve karar sayıları Laz Enstitüsü yönetim kurulu başkanı ile saymanı tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel kurul, yönetim kurulundan bir üyenin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Laz Enstitüsünün yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir oy sayıcısı seçilir.

15.3) Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması mecburidir.

15.4) Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcilerinin genel kurulda bir oy hakkı olup oylarını gerçek ve tüzel kişi temsilcileri bizzat kullanmak zorundadır.

Madde 16- Genel kurulun oy kullanma ve karar verme usul ve yetkileri

Genel kurulda, aksine karar verilmemişse, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile öbür konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak ana tüzük değişikliği ile Laz Enstitüsünün dağıtılmasıyla ilgili kararlar ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 17- Olağanüstü genel kurul

Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurula kadar beklenilmesinin zarar doğuracak veya bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve mecburi konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1) Laz Enstitüsünün üye sayısının beşte birinin (1/5) belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

17.2) Yönetim kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

17.3) Denetleme kurulunun Laz Enstitüsü hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar.

Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya sebep olan konunun üzerinde görüşülüp karar verilir. Genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Madde 18- Genel kurulun görev ve yetkileri

Genel kurul Laz Enstitüsünün en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

18.1) İlgili yasalar ile Laz Enstitüsü ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

18.2) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeyi, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

18.3) Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,

18.4) Gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu, denetleme kurulu, asıl ve yedek üye listelerini ayrı ayrı belirlemek suretiyle gizli oyla seçmek,

18.5) Laz Enstitüsü ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

18.6) Yönetim kurulunun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar vermek,

18.7) Laz Enstitüsü üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,

18.8) Taşınmaz mal alınması veya satılması veya taşınmaz mallar üzerine ayni haklar tesis etmesi konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

18.9) Laz Enstitüsü’nün uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması veya ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması, federasyon kurması veya kurulan federasyonlara katılması veya ayrılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar vermek,

18.10) Laz Enstitüsü’nün dağıtılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

18.11) Gerekli öbür konularda karar vermek ve mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen öbür görevleri yerine getirmek.

Genel Kurul, Laz Enstitüsü’nün öbür organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Laz Enstitüsü’nün en yetkili organı olarak Laz Enstitüsü’nün öbür bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 19- Yönetim kurulu

Laz Enstitüsü’nün yetkili yönetim organı olan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterildiği gibidir.

19.1) Yönetim kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere iki (2) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

19.2) Adayların belirlenmesinde Laz Enstitüsü gerçek kişi üyelerinin fiilen çalıştıkları kuruluşlar, Laz kültürüne olan yakınlıkları ve Laz kültürü ile ilgili yaptıkları çalışmalar ile tüzel kişi üyelerinin mümkün olduğu ölçüde temsil edebilmeleri hususu gözetilir. Seçimin yapıldığı genel kurul toplantısında hazır bulunmayan gerçek kişi üyeler ile temsilcisi bulunmayan tüzel kişi üyeler aday olarak gösterilemez.

19.3) Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerine genel kurulda aldıkları oy sırasına göre en geç yedi (7) gün içinde göreve çağrılırlar. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel kurul bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 20- Yönetim kurulu çalışma ilkeleri

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterildiği gibidir.

20.1) Yönetim kurulu seçimini izleyen altı (6) gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçerek görev bölümü yapar.

20.2) Yönetim kurulu, en az, ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

20.3) Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı üç (3) ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

20.4) Yönetim kurulu başkanın, bulunmadığı zamanda başkan yardımcısının çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve çalışmalarını yapar. Yönetim kurulu gerek gördüğü taktirde, Yönetim kurulu üyeleri arasından birini Enstitü sözcüsü olarak  atayabilir.

20.5) Yönetim kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya veya özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen beş (5) toplantıya katılmadıkları takdirde yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Ayrılma kurul kararı ile tespit edildikten ve üyeye bildirildikten sonra ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır ve ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

Madde 21- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Yönetim kurulu aşağıda gösterilen görev ve yetkilere sahiptir.

21.1) Yasalar ve ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak,

21.2) Laz Enstitüsü’nü, yönetim kurulu başkanı aracılığıyla temsil etmek veya gerektiğinde öbür üyelere yetki vermek,

21.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

21.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,

21.5) Üyelik nitelik ve şartlarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapmaya karar vermek.

21.6) Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini tespit etmek, üyelere ve en büyük mülki amirlere duyurmak,

21.7) Gerekli gördüğünde amaç ve çalışmalar ile mesleki konularda araştırma ve inceleme yapacak uzmanlık gurupları veya komiteler kurmak ve raporları hakkında karar vermek,

21.8) Laz Enstitüsü’nün idarî ve mali işlerini yürütecek personeli ile müşavirleri atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

21.9) Laz Enstitüsü ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp hazırlanan tasarıları genel kurulun onayına sunmak,

21.10) Ortaklık, iktisadi işletme, sandık, lokal ve vakıf kurulmasına veya kurulmuş veya kurulacaklara katılmaya karar vermek,

21.11) Genel kurul toplantılarında verilen kararları üyelere ve ilgili yetkili yerlere bildirmek,

21.12) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

21.13) Dış denetim yaptırma kararını vermek,

21.14) Gerekli görüldüğü taktirde Kültürel danışma kurulu ve Akademik danışma kurulu oluşturmak ve raporları hakkında karar vermek.

21.15) Gerekli öbür iş ve işlemlerini yapmak.

Madde 22- Denetleme kurulu

Laz Enstitüsü her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından denetleme kurulu aracılığı ile Enstitü iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Bu amaçla kurulacak olan denetleme kurulu Laz Enstitüsü yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirilir ve denetim sonuçlarını genel kurula ve yönetim kuruluna rapor olarak bildirir.

Denetleme kurulunun oluşması ve çalışma ilkeleri ile ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir.

22.1) Denetleme kurulu, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere iki (2) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

22.2) Denetleme kurulu, seçimi izleyen altı (6) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

22.3) Denetleme kurulu, Laz Enstitüsü’nün işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak maksadıyla altı (6) ayı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı (2) ikidir.

22.4) Denetleme kurulu, Laz Enstitüsü’nün bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç (3) ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile Bütçe Yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla genel kurula sunmakla sorumludur.

Madde 23- Kültürel danışma kurulunun kuruluşu ve görevleri

Kültürel danışma kurulu, Laz Enstitüsü’nün en üst danışma organıdır.

Mesleki alanda bilgileri ve tecrübeleri ile temayüz eden Laz Enstitüsü’nün asıl ve şeref üyeleri, Laz-Megrel kültürüne belirgin katkıları olmuş veya olabilecek kişiler ve kurumların temsilcileri ve bilim üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçilen en az beş (5) üye ve Yönetim kurulu başkanından oluşur.

Yönetim kurulu, ilk oluşmasından ve her yönetim kurulu seçiminden kırk beş (45) takvim günü içinde kültürel danışma kurulunu seçer.

Kültürel danışma kurulu, teşkil ettikten sonra üç ay içinde, yönetim kurulu tarafından hazırlanan çalışma programını görüşmek üzere ilk toplantısını yapar.

Kültürel danışma kurulu, ilk toplantısında bir başkan seçer.

Kültürel danışma kurulu başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca gerektiğinde yönetim kurulunun isteği üzerine toplanır. Toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile danışma niteliğinde kararlar alarak Yönetim Kuruluna bildirir.

Kültürel çalışma kurulunun görevleri şunlardır:

23.1) Laz Enstitüsü’nün amaç ve konuları konusunda çıkabilecek sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek,

23.2) Laz Enstitüsünün amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek,

23.3) Enstitünün çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek,

23.4) Enstitünün amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili yönetim kuruluna teklif ve temennilerde bulunmak,

23.5) Enstitüsünde çalışmalarda bulunan gurupların talep ettikleri konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak,

23.6) Laz Enstitüsü’nün tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması hâlinde görüş ve önerilerini sunmak,

23.7) Yönetim kurulu ve genel kurulun talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

Madde 24- Akademik danışma kurulu

Yönetim kurulu, Laz Enstitüsünün amaç ve çalışma konularında yardımcı olmak üzere, yıllık plan ve hedefler doğrultusunda geçici veya sürekli olarak akademik danışma kurulu kurabilir. Akademik danışma kurulu, Laz kültürü ile ilgili lisansüstü eğitim almış kişiler ile diğer alanlarda doktora yapmış akademisyenlerden oluşur.  Akademik danışma kurulu yönetim kuruluna karşı sorumlu olup Laz Enstitüsü’nün amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar ve gereğinde uygulama yapmakla görevlidir. Çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

24.1) Akademik danışma kurulu, yönetim kurulu tarafından onaylanan bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Akademik danışma kurulu ilk toplantılarında aralarında iş bölümü yaparlar.

24.2) Akademik danışma kurulu, çalışma programlarına göre belirtilen tarihlerde toplanırlar. Toplantı karar sayısı salt çoğunluktur.

24.3) Akademik danışma kurulu üyeleri bir çalışma dönemi süresince görevli olup her hangi bir sebeple ayrılan üyelerin yerine atama yapılır. Gereğinde üyelerinde her zaman değişiklik yapılabilir.

Madde 25- Çalışma dönemi ve bütçe uygulaması

Laz enstitüsünün çalışma dönemi Ocağın 1’inde başlar ve  Aralığın 31’inde sona erer.

Laz Enstitüsünün bütçesi, yıllık bütçe ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Yıllık bütçe yönetmenliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

Madde 26- Laz Enstitüsünün gelirleri

Laz Enstitüsünün gelirleri aşağıda gösterildiği gibidir.

26.1) Giriş ödemesi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde, üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler için, 26.2 maddesinde belirtilen yıllık ödenti tutarı kadardır.

26.2) Yıllık ödeme: Gerçek ve tüzel kişi üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi mecburi olan yıllık ödenti, gerçek kişiler için ve tüzel kişiler için ayrı ayrı olarak yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.

26.3) Laz Enstitüsü taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,

26.4) Her türlü yayın satışları ile toplantı, temsil, festival, fuar, yarışma, gösteri, kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

26.5) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

26.6) Ortaklıklar, şirketler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

26.7) Yardım toplama kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler,

26.8) Öbür gelirler.

Laz Enstitüsü tüzüğünün 5.4 maddesinde belirtildiği üzere belirtilen kuruluşlardan maddi yardım kabul edilebilir.

Madde 27- Gelir ve gider uygulamalarında yöntemler

Laz Enstitüsü’nün gelir ve giderleri uygulamalarında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

27.1) Giriş ödentisi tamamı üyelik işlemleri sırasında; yıllık ödeme ilgili yılın ocak ayında tahsil edilir. Yıllık ödeme ilk yıl için üyelik başvuru tarihi Haziran Temmuz Ağustos ise %50, Eylül ayı ve sonrası ise %25 olarak hesap edilir.

27.2) Yıllık ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz veya kademeli artış uygulamasına yönetim kurulu yetkilidir.

27.3) Elden tahsil edilen Laz Enstitüsü gelirleri, Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili veya yetkilileri yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

27.4) Giderlerle ilgili harcamalarda fatura, gider pusulası, makbuz veya satış fişi alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

27.5) Alındı belgeleri ile fatura, gider pusulası, makbuz, satış fişi ve harcama belgelerinin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Madde 28- Defterler

Laz Enstitüsü için, dernekler yönetmeliğinde yazılı defterler, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak noterden veya il dernekler müdürlüğünden onaylanmış defterler tutulur.

Madde 29- Laz Enstitüsünün iç denetimi

Laz Enstitüsü’nde genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından bu tüzükte belirlenen aralıklarla Laz Enstitüsünün denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hâllerde denetim yapabilir veya müstakil denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 30- Laz Enstitüsünün borçlanma usulleri

Laz Enstitüsü amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Enstitünün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Enstitüyü ödeme güçlüğüne düşürecek miktarda yapılamaz.

Madde 31- Ana tüzük değişikliği

Laz Enstitüsü Ana Tüzüğü, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisini (2/3) katıldığı toplantıda veya çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak bu toplantıya yönetim ve denetim kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması mecburidir.

Tüzük değişikliği önerileri en az on (10) gün önceden genel kurul üyelerine gönderilmedikçe Genel kurulda görüşme yapılamaz. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 32- Enstitünün dağıtılması ve mal varlığının tasfiye şekli

Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çokluğu ile Enstitü dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. Ancak bu toplantıya Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çokluğu ile alınması mecburidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Enstitünün dağıtılması, yönetim kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, Enstitünün para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının verildiği veya kendiliğinden sona erme hâlinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlere Enstitü adına “tasfiye hâlinde Laz Enstitüsü” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Enstitünün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce enstitünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında enstitüye ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile öbür belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Enstitünün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Enstitünün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan bütün para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Enstitünün bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin bütün işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir sebebe dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Enstitünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi (7) gün içinde bir yazı ile Enstitü merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi mecburidir.

Enstitünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Madde 33- Yönetmelikler

Laz Enstitüsü ana tüzüğü hükümlerinin uygulanmasında ihtiyaç duyulduğu takdirde, yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerin hükümleri tüzükle birlikte uygulanır.

Madde 34- Hüküm eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili öbür mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 35- Yürürlük

Bu tüzük ilgili mevzuat hükümlerine göre yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1

Laz Enstitüsünün ilk genel kurulu toplanıp organlarını oluşturana kadar, Enstitüyü temsil etmek ve Enstitü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak için Laz Enstitüsü kurucu üyeleri içinden aşağıda isimleri belirtilen beş (5) kişi, geçici yönetim kurulu olarak görevli ve yetkilidir.

Adı- SOYADI:                                                  Görev Unvanı:

1-………………………………………………..: Başkan

2-………………………………………………..: Başkan Yardımcısı

3-………………………………………………..: Muhasip

4-………………………………………………..: Üye

5-………………………………………………..: Üye

İş bu Laz Enstitüsü Tüzüğü 35 madde ve 1 geçici maddeden ibarettir.

Laz Enstitüsü kurucu üyeleri

Adı- SOYADI:                                                     Mesleği:

1-………………………………………………………

2-………………………………………………………

3-……………………………………………………..

4-……………………………………………………..

5-……………………………………………………..

6-……………………………………………………..

7-……………………………………………………..

8-……………………………………………………..

9-……………………………………………………..

10-……………………………………………………