0-Sıfır Çkar/var(yok)

1-Bir Ar

2-İki Jur

3-Üç Sum

4-Dört Otxo

5-Beş Xut

6-Altı Aşi

7-Yedi Şkvit

8-Sekiz Ovro

9-Dokuz Çxoro

10-On Vit

11-Onbir Viťoar

12-Oniki Viťojur

13-Onüç Viťosum

14-Ondört Viťootxo

14-Onbeş Viťoxut

16-Onaltı Viťoaşi

17-Onyedi Viťoşkvit

18-Onsekiz Viťoovro

19-Ondokuz Viťoçxoro

20-Yirmi

21-Yirmibir Eçidoar (20+1)

22-Yirmiiki Eçidojur (20+2)

30-Otuz Eçidovit (20+10)

40-Kırk Jurneçi (2×20)

50-Elli Jurneçidovit (2×20+10)

60-Altmış Sumeneçi (3×20)

70-Yetmiş Sumeçidovit (3×20+10)

80-Seksen Otxoneçi (4×20)

90-Doksan Otxoneçidovit (4×20+10)

100-Yüz Oşi

101-Yüzbir Oşidoar (100+1)

111-Yüzonbir Oşidoviťoar (100+10+1)

128-Yüzyirmisekiz Oşidoeçidoovro (100+20+8)

200-İkiyüz Juroşi (2×100)

1000-Bin Şilya/Viťoşi (10×100)

1001-Binbir Şilyadoar (1000+1)

1100-Binyüz Şilyadooşi (1000+100)

1111-Binyüzonbir Şilyadooşidoviťoar (1000+100+10+1)

10000-Onbin Vitşilya (10×1000)

1000000-Milyon Milyoni

1000000000-Milyar Milyari

Birinci (1.) Maartani

İkinci (2.) Majurani

Üçüncü (3.) Masumani

Dördüncü (4.) Maotxani

Üçte bir Nasumori

Dört de bir Naotxali

Beşte bir Naxutali

Birer Tito

Birer birer Tito tito

İkişer Jur jur

Üçer Sum sum

ÖRNEK EVULİ/STERİ

Dün iki ekmek aldım. Ğoma jur mčǩudi/gyari eṕčopi.

Ben ikinci sınıfa gidiyorum. Ma majurani sinifişe vulur.

İkişer balık tuttuk.  Jur jur çxomi ṕčopit.

Üç armut, beş erik topladım. Sum mʒxuli, xut omuri ṕǯili.